Regulamin

OGÓLNY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AGENCJĘ ESYNDYKAT.PL

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem agencji eSyndykat.pl jest Visibee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 19 lok. 189 NIP 525 256 03 85, REGON 146811751, KRS 0000470872. Visibee sp. z o.o jest stroną wszystkich umów zawieranych z Klientami.
 2. Usługi wymienione w Cenniku i Regulaminie są świadczone przez w.w. firmę Visibee sp. z o.o. Usługi mogą być też świadczone przez firmy partnerskie na mocy porozumień zawartych z Visibee sp. z o.o. Świadczenie usługi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminach lub – w przypadku usług partnerskich – na zasadach określonych przez firmy-partnerów.
 3. Oprócz „Ogólnego Regulaminu” Klientów i Visibee sp. z o.o wiążą także szczegółowe regulaminy poszczególnych usług i regulaminy promocji dostępne na stronie esyndykat.pl oraz (jeśli dotyczy) regulaminy specjalne i odrębnie przygotowane oferty.

 

II. Słownik nazw

Regulamin – oznacza „regulamin ogólny”.

Regulaminy – oznacza „regulamin ogólny” oraz odpowiednie regulaminy poszczególnych Usług oraz regulaminy promocji.

Firma – oznacza firmę Visibee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 19 lok. 189 NIP 525 256 03 84, KRS 0000470872

Cennik – oznacza zestawienie cen dostępne m.in. pod adresem esyndykat.pl/cennik. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Cennik zawiera ceny netto w złotych polskich.

Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług świadczonych przez Firmę na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Usługa – jednorazowa, pakietowa lub abonamentowa świadczona w zamian za wniesienie przez Klienta opłaty wynikającej z Cennika, indywidualnej oferty przygotowanej dla Klienta lub innych ustaleń z Klientem. Zakresy pakietów usług są określone w Cenniku, Regulaminie, na stronie esyndykat.pl lub w indywidualnych ofertach.

Handlowiec – przedstawiciel Firmy upoważniony do pozyskiwania Klientów dla Firmy oraz wystawiania faktur. Handlowiec jest też opiekunem Klienta.

 

III. Płatności i zamawianie usług

 1. Podstawowym sposobem płacenia za Usługi jest płatność z góry w wysokości 100% wartości zamówienia.
 2. Przy projektach trwających powyżej 14 dni Firma może przyjąć 50% zaliczki zamiast 100% przedpłaty.
 3. Klient podaje Handlowcowi lub innemu przedstawicielowi Firmy wszelkie dane niezbędne do zamówienia Usług, wystawienia faktury oraz późniejszego kontaktu. Handlowiec przesyła Klientowi emailem lub – wyłącznie w przypadku jego braku – tradycyjną pocztą fakturę pro-forma na zamówione usługi z terminem płatności 14 dni.
 4. Za datę opłacenia Usługi uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na koncie Firmy lub dzień wpłaty gotówkowej.

 

IV. Zawarcie umowy i faktury

 1. Faktura pro-forma jest zamówieniem Usług.
 2. Opłacenie faktury pro-forma przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej pomiędzy Klientem a Firmą na warunkach określonych w Regulaminach, przy czym umowa zawierana jest z datą zaksięgowania pełnej opłaty za zamówione Usługi na koncie Firmy lub z datą zaksięgowania zaliczki.
 3. Po opłaceniu przez Klienta zamówionych Usług Firma wystawia fakturę VAT i przesyła ją Klientowi.
 4. Opłacenie faktury pro-forma przez Klienta jest w szczególności równoznaczne z:
  • potwierdzeniem przez Klienta zamówienia wybranych Usług i zleceniem Firmie świadczenia ich lub wykonania na zasadach określonych w Regulaminach;
  • złożeniem przez Klienta oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminami: ogólnym oraz szczegółowymi  i akceptuje je w całości;
  • zgodą Klienta na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną;
  • zobowiązaniem się przez Klienta do przekazania Firmie w terminie 10 dni roboczych wszelkich informacji, danych wymienionych w Regulaminach, ofertach, specyfikacjach i odrębnych ustaleniach, które są niezbędne do stworzenia Strony WWW lub wykonania innej zamówionej Usługi;
  • upoważnieniem Firmy przez Klienta do przetwarzania jego danych osobowych w celu świadczenia Usług, w szczególności umieszczenia danych osobowych na fakturach (osoby fizyczne);
  • w przypadku Usługi abonamentowej – akceptacją przez Klienta faktu, że jest to usługa świadczona przez określony w Regulaminach czas i pod warunkiem terminowego opłacenia abonamentu;
  • przyjęciem przez Klienta zobowiązania do wnoszenia opłat za wszystkie zamówione Usługi w terminach określonych w Regulaminach oraz na otrzymanych fakturach;
  • zawarciem umowy na czas nieoznaczony – w przypadku Usługi abonamentowej;
  • złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jego dane przekazane przy zamawianiu usług są zgodne z prawdą pod rygorem zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług;
  • złożeniem przez Klienta oświadczenia, że rozumie, jaką Usługę zamawia oraz rozumie, co i na jakich warunkach oferuje mu Firma.

 

V. Uzgodnienia przed wykonaniem Usługi i zakres obowiązków stron

 1. Zobowiązanie do przekazania Firmie kompletnych informacji niezbędnych do wykonania Usług określone w p. IV.4 Regulaminu dotyczy też wszystkich konfiguracji technicznych, dostępów itp. leżących po stronie klienta (np. konfiguracja domen, dostępy do serwera i baz danych itp). W razie niedotrzymania tego zobowiązania Firma ma prawo odmówić wykonania Usługi, jest zwolniona z obowiązku dochowania ustalonych terminów i ma prawo do zatrzymania honorarium lub zaliczki za Usługę na zasadach równoznacznych z rezygnacją z Usług przez klienta (p. VIII.1 Regulaminu)
 2. Klient przekazując ww. dane składa oświadczenie, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych do przekazywanych materiałów (w szczególności: zdjęć, filmów, logotypów, tekstów i innych dzieł autorskich) i przejmuje na siebie wszelkie roszczenia, które mogą wyniknąć z ich eksploatacji.
 3. Klient odpowiada za kompletność i zrozumiałość danych i wytycznych przekazanych do wykonania Usługi. Klient ma też obowiązek potwierdzić je w pisemnej korespondencji (email). W szczególności wymóg ten dotyczy zatwierdzenia wszelkich zamówień, specyfikacji, zmian projektowych itd. W przeciwnym razie Firma nie ma obowiązku wykonania Usługi, nie musi dotrzymać uzgodnionych terminów i ma prawo potraktować Usługę jako taką, z której klient zrezygnował (p. VIII.1 Regulaminu).
 4. Obowiązkiem przedstawicieli Firmy jest pomóc Klientowi w sprawnym i jasnym przekazaniu wytycznych dot. zamówionej Usługi, ale odpowiedzialność za nie spoczywa na Kliencie.

 

VI. Usługi

VI.A Terminy wykonania Usług

 1. Firma w zwykłym trybie uruchamia, wdraża lub wykonuje Usługi w terminie do 21 dni kalendarzowych od wypełnienia przez Klienta wymogów określonych w p. V Regulaminu, chyba że warunki oferty, specyfikacji lub innego dokumentu stanowią inaczej.
 2. W szczególnych przypadkach Firma zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu na wykonanie Usługi. Firma informuje wówczas Klienta o przewidywanym terminie zakończenia prac.
 3. Wprowadzenie przez Klienta poprawek i zmian do specyfikacji i/lub projektów powoduje, że czas niezbędny na wykonanie Usługi liczony jest od początku.
 4. Awarie, problemy techniczne, błędy oprogramowania itp. i inne Usługi serwisowe Firma rozwiązuje w zwykłym trybie w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia i (jeśli dotyczy) akceptacji przez Klienta wyceny w.w. Usługi
 5. Czas na wykonanie przez Firmę zamówionej Usługi jest rozliczany od dnia łącznego spełnienia przez Klienta wszystkich wymogów określonych w §V p. 1 i (jeśli dotyczy) wymogów dodatkowych określonych w formie pisemnej np. w ofertach przygotowanych dla Klienta.
 6. Firma standardowo nie świadczy usług typu „pogotowie IT’ czy „pogotowie komputerowe”. Oznacza to, że pracując w trybie projektowym Firma nie gwarantuje natychmiastowej reakcji na zapytania i zgłoszenia Klienta, chyba że Klient zamówił i opłacił taką usługę dodatkową. W przeciwnym razie Firma udziela odpowiedzi Klientowi w najbliższym wolnym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni.

 

VI.B Strona WWW, email, domeny, Abonament Roczny
 1. W ramach usługi Premium WWW Firma oferuje klientom indywidualnie dobrane projekty Stron WWW. Firma zastrzega sobie prawo do stworzenia strony w oparciu o projekty zakupione przez Firmę na wolnym rynku bez praw wyłączności, co umożliwia, po pierwsze, znaczne obniżenie kosztu wykonania Usługi dla Klienta, po drugie, daje wielokrotne obniżenie kosztów eksploatacji Strony WWW w kolejnych latach, dzięki taniemu, masowemu serwisowaniu i aktualizowaniu oprogramowania jakim jest projekt dynamicznej Strony WWW.
 2. Klient akceptuje fakt, że Firma w związku z powyższym nie gwarantuje pełnej niepowtarzalności i oryginalności wykonanej Strony WWW, tak w ofercie Standard, jak i Premium, a ponadto że Firma może na tym samym projekcie budować Strony WWW także dla innych klientów oraz że mogła to już robić w przeszłości.
 3. Firma dokłada starań, żeby uzyskać dla Klienta maksymalną niepowtarzalność Strony WWW traktując zakupiony projekt jak tzw. framework do dalszego developingu . Oznacza to, że Firma może m.in. wprowadzać zmiany i modyfikacje do oryginalnie zakupionego projektu w zakresie wyglądu i/lub funkcjonalności, dostosowując projekt do potrzeb i oczekiwań klienta. Zmiany takie w oryginalnie zakupionym projekcie mogą też zostać zamówione przez Klienta i wykonane na jego koszt w ramach Usługi dodatkowej. Ponadto istotnym czynnikiem pozwalającym uzyskać maksymalną niepowtarzalność wykonanej Strony WWW jest tzw. content, czyli treść strony (teksty, grafiki, zdjęcia, logotypy). Co do zasady, content jest niepowtarzalny. Wyjątkiem od tej zasady są elementy contentu kupione bez wyłączności w wyspecjalizowanych agencjach, np. zdjęcia.
 4. Firma nie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie skrzynek pocztowych e-mail. Dla skrzynek otwartych przez nas przed 6.12.2012 na silniku Google (usługa wycofana z oferty).Firma odpowiada wyłącznie za prawidłową konfigurację domeny do obsługi poczty przez Gmail. Nie odpowiada natomiast za żadne problemy, które mogą wyniknąć dla Klienta z tytułu korzystania przez klienta z usług Gmail/Google. Klient podlega także odpowiednim regulaminom usługi Gmail stworzonym i narzuconym przez firmę Google.
 5. W celu ułatwienia procesu administrowania domenami, w domenach rejestrowanych na zlecenie Klientów jako abonent jest wskazywana Firma. Po rozwiązaniu umowy wiążącej Klienta z Firmą jest możliwe wykonanie nieodpłatnej cesji domen na Klienta, która umożliwia mu dalsze korzystanie z zamówionych domen, także wówczas gdy Klient nie korzysta dalej z Usług świadczonych przez Firmę.
 6. Abonament Roczny to usługa niskobudżetowego, podstawowego wsparcia dla właścicieli stron WWW. Przede wszystkim ma ona na celu odciążenie w zakresie wykonywania elementarnych czynności z zakresu bezpieczeństwa stron WWW, które dla przeciętnych osób są uciążliwe i wymagają regularnego nadzoru. Są to głównie: odnowienia domen, aktualizacje CMSa, aktualizacje plug-inów. Szczegółowy zakres usług objętych Abonamentem opisany jest na stronie http://esyndykat.pl/abonament-roczny/
 7. Abonament Roczny to usługa przeznaczona dla osób fizycznych i właścicieli działalności gospodarczych zatrudniających do 5 osób.
 8. Abonament Roczny Extra to usługa przeznaczona dla osób prawnych i właścicieli firm zatrudniających powyżej 5 osób. W przypadku wariantu Extra obowiązuje zakres i ogólne przeznaczenie Abonamentu podstawowego opisane w §VIB p.6.
 9. W ramach Abonamentu Rocznego nie ma możliwości obsługi i przedłużania domen zakupionych przez Klienta samodzielnie (np. zanim Klient zaczął korzystać z Usług Firmy).

VI.C Usługa „Aktualizacje na serwerze Klienta”

 1. Firma tworząc Strony WWW korzysta głównie z oprogramowania typu open-source, w szczególności WordPressa (inaczej: CMS, panel zarządzania treścią lub silnik), które wymaga wykonywania regularnych aktualizacji (są one przygotowywane i publikowane nieodpłatnie przez autorów wzmiankowanego oprogramowania). Standardowo dla Stron WWW przechowywanych na swoich serwerach Firma wykonuje w.w. aktualizacje w imieniu klienta w ramach Abonamentu Rocznego. Natomiast dla Stron WWW przechowywanych przez Klienta poza serwerami Firmy oferowana jest dodatkowa, opcjonalna usługa „Aktualizacje na serwerze Klienta”.
 2. Usługa „Aktualizacje na serwerze Klienta” ma charakter abonamentu rocznego, w ramach którego Firma ma obowiązek wykonywać minimum raz w miesiącu aktualizacje silnika strony (na ogół WordPress) oraz plug-inów, jeśli takie aktualizacje są dostępne. Koszt usługi określa Cennik lub oferty przygotowane dla Klienta.
 3. W.w. Usługa nie obejmuje prac pogwarancyjnych i pozagwarancyjnych związanych z przywróceniem zgodności tzw. skórki (projektu strony – inaczej templatki lub szablonu) z oprogramowaniem z otoczenia programistycznego, w którym ta skórka występuje, np. z najnowszą wersją WordPressa czy najnowszymi wersjami przeglądarek. Niezgodność zastosowanej lub przygotowanej skórki z wzmiankowanym otoczeniem programistycznym jest zjawiskiem normalnym, wynikającym z ciągłego rozwoju oprogramowania. Firma może ponosić odpowiedzialność za ową niezgodność tylko w ustalonym z góry okresie gwarancyjnym po wykonaniu Strony WWW lub  innej usługi.
 4. Dla oferty Premium WWW Firma może w ramach w.w. abonamentu przywracać także zgodność skórki z silnikiem i pluginami (inaczej: wtyczki lub rozszerzenia) pod warunkiem, że odpowiednia aktualizacja została przygotowana i udostępniona publicznie przez autorów skórki. W przeciwnym razie niezgodność może zostać usunięta przez programistów Firmy na zlecenie Klienta – odpłatnie i w ramach Usługi dodatkowej.
 5. Firma oferuje ograniczoną gwarancję bezpieczeństwa wykonanej Strony WWW i tylko pod warunkiem, że silnik strony (na ogół WordPress) wraz ze wszystkimi dodatkami jest zaktualizowany do najnowszej wersji. Ograniczona gwarancja bezpieczeństwa wynika z zastosowania silnika, którego standardowo autorem jest strona trzecia (na ogół WordPress). Firma co do zasady nie odpowiada za błędy w oprogramowaniu wyprodukowanym przez strony trzecie.

 

VII. Zawieszenie i zaprzestanie udostępniania Usług

 1. Firma jest uprawniona do zawieszenia lub zaprzestania udostępniania Usług w przypadkach określonych w Regulaminie. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o zwrot opłaty abonamentowej ani opłat dodatkowych. Jeżeli Klient korzystał z usług, a za nie nie zapłacił, nadal jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Firmy opłaty abonamentowej oraz opłat dodatkowych.
 2. W przypadku zaprzestania udostępniania usług, Firma jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia zawartości Strony WWW Klienta, kont poczty elektronicznej wraz z jej zawartością i innych plików oraz danych przechowywanych w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta. Firma nie odpowiada wówczas za straty, jakie mogą z tego tytułu wyniknąć dla Klienta.
 3. Firma ma prawo do natychmiastowego zaprzestania udostępniania lub świadczenia Usług, gdy Klient naraża na szwank ważny interes Firmy, np. komplikując jej współpracę z innymi firmami partnerskimi.

 

VIII. Płatności, potrącenia i zwroty

 1. Firma nie zwraca pieniędzy za opłacone Usługi, z których Klient zrezygnował. W przypadku zaliczek Firma ma prawo przed ich zwrotem potrącić uzasadnione poniesione koszty w tym także w zakresie rozliczenia czasu przeznaczonego na obsługę Klienta, przygotowanie ofert, spotkania itp. Czas jest rozliczany wg. aktualnej stawki z Cennika.
 2. Po rozpoczęciu wykonywania zleconej Usługi – szczególnie w przypadku produkcji Strony WWW – zaliczki stają się bezzwrotne. Firma może odstąpić od tej zasady, jeśli stopień zaawansowania wykonania Usługi jest niski. Strony obowiązują wówczas postanowienia §VIII p. 1.
 3. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku określonego w p. IV.4 i V.1 Regulaminu, m.in. dostarczenia danych i informacji niezbędnych do przygotowania Strony WWW lub innych Usług, Firma  ma prawo odmówić wykonania zlecenia. Firma traktuje wówczas zlecenie jako Usługę, z której Klient zrezygnował.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług Klientowi, który nie wywiązał się z warunków i terminów zapłaty za Usługi.

 

IX. Zakres odpowiedzialności Firmy

 1. Firma świadcząc Usługi ma obowiązek zachowania szczególnej staranności, rzetelności i solidności.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w świadczeniu Usług, jeżeli jest to spowodowane:
  • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  • przyczynami niezależnymi od Firmy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, dostawców usług hostingowych i rejestratorów domen). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta oraz treści jego plików, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Odpowiedzialność Firmy jest ograniczona do wysokości opłat abonamentowych i opłat dodatkowych wniesionych przez Klienta.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Firmy jest Regulamin, Cennik, specyfikacje i oferty przygotowane przez przedstawicieli Firmy. Wszelkie inne informacje dotyczące Usług, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Firmy.

 

X. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu oraz dokonywania opłat z tytułu korzystania z Usług w wysokości i w terminach określonych w Regulaminie, Cenniku i na fakturach.
 2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Klienta, Firma jest uprawniona do niezwłocznego zawieszenia Usług lub zaprzestania ich świadczenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za te Usługi. Firma nie odpowiada wówczas za straty, jakie mogą wyniknąć dla Klienta z tytułu wzmiankowanego zawieszenia Usług lub zaprzestania ich świadczenia.
 3. O ile to będzie możliwe, Firma zawiadomi uprzednio Klienta o zamiarze zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług oraz wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie.
 4. Bez uprzedniej zgody Firmy Klient nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług (cesja).

 

XI. Korespondencja i reklamacje

 1. Firma kieruje  wszelką korespondencję do Klienta na adres e-mail podany przez Klienta przy zamawianiu pierwszej Usługi i/lub kolejne podane podczas świadczenia Usług. Tylko w przypadku, gdy klient nie podał adresu poczty elektronicznej podczas zamawiania usług, Firma wysyła do Klienta korespondencję tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny podany przez Klienta.
 2. Klient kieruje wszelką korespondencję w sprawach związanych ze świadczeniem Usług na adres e-mail Firmy: [email protected], na inny aktualny adres siedziby firmy podany na stronie esyndykat.pl lub na adres wyznaczonego przedstawiciela Firmy.
 3. Klient może kierować reklamacje na aktualny adres siedziby Firmy dostępny na stronie esyndykat.pl lub e-mailem na adres: [email protected]
 4. Firma rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Firma zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Klienta – czas udzielania wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamacje Firma kieruje na adres e-mail Klienta lub adres korespondencyjny Klienta pocztą tradycyjną.

 

XII. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2011 r.
 2. Ostatnie zmiany w Regulaminie wprowadzono 15 sierpnia 2013 r.
 3. Firma zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich stronie internetowej esyndykat.pl.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi przez Firmę, Klient będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili ogłoszenia przez Firmę informacji o zmianie Regulaminu na stronie esyndykat.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Firma traktuje go jako ofertę wcześniejszego rozwiązania umowy za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń.

 

XIII. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczeniu Usług ulega automatycznemu rozwiązaniu, gdy opóźnienie w uiszczeniu opłat za usługi przez Klienta przekroczy 7 dni, chyba że strony ustalą inaczej.
 2. Po rozwiązaniu umowy Firma jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia zawartości Strony WWW Klienta, kont poczty elektronicznej wraz z jej zawartością i innych plików oraz danych przechowywanych w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Klienta. Firma nie odpowiada wówczas za straty, jakie mogą z tego tytułu wyniknąć dla Klienta.
 3. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli zrobi to Firma, a usługa ma charakter abonamentowy, Firma zwraca Klientowi pieniądze za niewykorzystane dni abonamentu potrącając poniesione koszty. Jeśli zrobi to Klient podczas trwania opłaconego okresu abonamentowego, Firma nie zwraca Klientowi pieniędzy za niewykorzystane dni abonamentu. W pozostałych przypadkach wypowiedzenie umowy przez Klienta jest równoznaczne z rezygnacją z Usług przez Klienta (p. VIII.1 Regulaminu).

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Firma zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku. Zmiany nie są wiążące w odniesieniu do Usług, które zostały zamówione przez Klienta przed wejściem w życie zmian. Zmiany Cennika wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie esyndykat.pl.
 2. Podanie przez Klienta danych niezgodnych z prawdą, usunięcie danych lub uniemożliwienie weryfikacji danych uprawnia Firmę do odmowy świadczenia Usług lub zaprzestania ich świadczenia. Klientowi nie przysługuje takim przypadku roszczenie o zwrot opłat wniesionych za Usługi.
 3. Firma Visibee sp. z o.o i Klient mogą ustalić indywidualne warunki świadczenia Usług odmienne od postanowień regulaminowych. Zmiany takie wymagają formy pisemnej (minimalnie: email) pod rygorem nieważności.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z logo i nazwy Klienta na swoich stronach internetowych i w innych materiałach jako referencji (m.in. jako tzw. podlinkowanie czyli wprowadzenie połączenia ze swoich stron do Strony WWW klienta). Klient wyraża na to zgodę.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia (p. IVb Regulaminu), poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Administratorem zbioru danych osobowych jest Firma. Firma jest przy tym uprawniona do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Klient zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Firma zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta osobom trzecim.